Νέα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2260 ΑΤΟΜΩΝ_fb

Η RAM COMPUTER Κ.Δ.Β.Μ. Ε.Ε. ως επίσημος πάροχος της δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 2.260 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης ΥΠΥΤ»ΚΩΔ ΟΠΣ 5130728 που αντιστοιχεί στη Δημόσια Πρόσκληση Νο 14 /2022 της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ),

Ανακοινώνει την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος και καλεί όλους τους ωφελούμενους να δηλώσουν την συμμετοχή τους.

Τα Θεματικά αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης είναι τα κάτωθι:

  1. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)
  2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)
  3. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)
  4. Διαχείριση καταστροφών και κρίσεων

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης περιλαμβάνουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 120 ώρες.

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης κάθε τμήματος , την συμμετοχή των καταρτιζομένων στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, και με την επιφύλαξη των πορισμάτων τυχόν διοικητικών/επιτόπιων επαληθεύσεων που θα διενεργηθούν, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ο πάροχος κατάρτισης χορηγεί σε κάθε καταρτιζόμενο/ωφελούμενο τα εξής :
1) «Βεβαίωση Παρακολούθησης του Προγράμματος Κατάρτισης»
2) Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων ή Βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης χωρίς επιτυχία που θα εκδοθούν από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης

Επίσημη σελίδα ενημέρωσης της δράσης: www.voucher.gov.gr

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Σεπτεμβρίου 2023 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5580

Παράταση προγράμματος – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 2.260 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης ΥΠΥΤ»

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2.2897/22-07-2022 κοινής υπουργικής απόφασης, «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς
Χαρακτήρα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής
και Ταυτοποίησης – ΥΠΥΤ)» (Β’ 4003).

Η παρούσα δράση επεκτείνεται, μετά το πέρας της, για διάστημα έξι (6) επιπλέον μηνών. Η δαπάνη της επέκτασης θα καλυφθεί από πόρους της Δ.ΥΠ.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 2493 “επιχορήγηση
για την καταπολέμηση της ανεργίας” του προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α.». Το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της πράξης θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην υπ’ αρ. 77869/02-08-2022 (ΑΔΑ:
ΩΥΘΛ46ΜΤΛΡ-Χ1Χ) απόφαση ένταξης της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης -ΥΠΥΤ)» με ΟΠΣ 5130728, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»