Νέα

Ανέργων ΕΣΕΕ20

Η Ελληνική Συνομοσπονδία  Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» θα υλοποιήσει την πράξη «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου», με mis 5047237.

Συνολική αξία εκπαιδευτικού επιδόματος :

 250 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 1.250,00 €.

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα αντικείμενα κατάρτισης που δύναται ο κάθε ωφελούμενος να επιλέξει είναι:

 1. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας  

2. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης

3. Στέλεχος Εταιρίας Διαμεταφορών / Διαλογέας

 4. Χειριστής Ανυψωτικών Μηχανημάτων

 5. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)

 6. Πωλητής – Στέλεχος Εξαγωγικού / Διεθνούς Εμπορίου.

Σύνολο ωρών κατάρτισης: 250 ώρες (210 θεωρητικής κατάρτισης και 40 πρακτικής άσκησης).

Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια

Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει:

  1. να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
  2. να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης,
  3. να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους,
  4. να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ήτοι να είναι Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Δημοτικού σχολείου για τους απόφοιτους έως το 1980, και
  5. να έχουν ατομικό εισόδημα μικρότερο από 16.000,00 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 26.000,00 ευρώ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:
1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
2. Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο :
• Α.Φ.Μ. ,
• Α.Μ.Κ.Α
• Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου (εφόσον υπάρχει).
3. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον “International Bank Account Number” (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
4. Βεβαίωση Ανεργίας (τη οποία θα εκδώσει από το portal του ΟΑΕΔ με χρήση των προσωπικών του κωδικών)
5. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr (η οποία θα απευθύνεται στην Ε.Σ.Ε.Ε.) ότι
• δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές
• ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
6. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2020

7. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

https://forms.gle/d9UgPY3JjsRJDWUG8