Νέα

sec1

Απόκτηση επαγγελματικής άδειας SECURITY.

Εξασφαλίστε άμεσα μια θέση εργασίας, ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας.

Η RAM COMPUTER Κ.Δ.Β.Μ. Ε.Ε.  (Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.), εξειδικευμένος φορέας κατάρτισης ΚΕ.ΜΕ.Α, σας παρέχει τη δυνατότητα, εξ αποστάσεως παρακολούθησης, στο πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕ.ΜΕ.Α., με τίτλο «Βασικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας». Οι καταρτιζόμενοι μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης λαμβάνουν “Βεβαίωση Επιτυχούς παρακολούθησης” και συμμετέχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση κρατικής άδειας.

Διάρκεια:

105 ώρες σύγχρονης τηλεκατάρτισης

Θεματικές Ενότητες:

 • Εκπαιδευτική Εισαγωγή.
 • Ο Κλάδος και το προσωπικό της Ιδιωτικής Ασφάλειας.
 • Στοιχεία Επικοινωνίας και Ανάπτυξης.
 • Κοινωνικών Δεξιοτήτων.
 • Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο Εργασίας.
 • Θέματα Νομοθεσίας.
 • Βασικές έννοιες και Θέματα Ασφαλείας, Εγκληματικότητα: υφιστάμενη
 • κατάσταση και τάσεις.
 • Αυτοπροστασία, Αυτοάμυνα, Εξοπλισμός, Μέσα και Διαδικασίες Ασφαλείας.
 • Καθήκοντα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας στην Πρόληψη του Εγκλήματος.
 • Διαχείριση Περιστατικών και Κρίσεων.
 • Πυροπροστασία και Πυρασφάλεια.
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα.

Τύπος εκπαίδευσης: εξ αποστάσεως (σύγχρονη τηλεκατάρτιση).

Οικονομικά και σύγχρονα, με την πιο αποτελεσματική εκπαιδευτική μέθοδο. Παρακολουθείστε τα απαραίτητα μαθήματα εξ’ ολοκλήρου εξ αποστάσεως (σύγχρονη τηλεκατάρτιση) και προετοιμαστείτε για την επιτυχία σας, στις κρατικές εξετάσεις που διοργανώνει το ΚΕΜΕΑ και ο ΕΟΠΠΕΠ.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας, δημιουργήθηκε για την κάλυψη της υποχρεωτικής παρακολούθησης μαθημάτων σε αναγνωρισμένα ΚΔΒΜ διάρκειας 105 ωρών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Αφορά όσους θέλουν να εισέλθουν στο επάγγελμα του SECURITY και καλύπτει την παραπάνω απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Παράλληλα παρέχει σημαντικές και απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στους νεοεισερχόμενους στο επάγγελμα και τους προετοιμάζει για το θεωρητικό και πρακτικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το ανωτέρω πρόγραμμα του ΚΕ.ΜΕ.Α. θα απευθύνεται αποκλειστικά σε εν δυνάμει ανθρώπινο δυναμικό της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», το οποίο:
α. Πληροί τις προϋποθέσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.2518/1997, ως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι είναι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς ή πολίτες χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
β. Είναι απόφοιτοι συστημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μεταδευτεροβάθμιας τυπικής και μη τυπικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή διαθέτουν επαγγελματική
εμπειρία.
γ. Επιθυμεί να προβεί στην έκδοση άδειας εργασίας Α΄ κατηγορίας ως Προσωπικό Ασφάλειας της παρ.2 του
άρθρου 3 του ν.2518/1997 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να απασχοληθεί σε Ιδιωτικές
Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.).

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας.