Θεματικές Ενότητες

Εκτύπωση

 

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

 

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος ονομάζονται «Σπόνδυλοι» ακολουθώντας την ονοματολογία την οποία έχει θέσει η Υπουργική Απόφαση 2844/23-10-2012 σύμφωνα με την οποία στο Πλαίσιο Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών αποτυπώνονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

 1. Τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών έχουν σπονδυλωτή διάρθρωση. Κάθε αυτοτελής σπόνδυλος θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ή και περισσότερες ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων και να υπάρχει η δυνατότητα κάθε σπόνδυλος να αντιστοιχεί σε πιστωτικές μονάδες παρακολούθησης και βαθμούς ECVET που θα δηλώνουν τη σχετική βαρύτητα του σπονδύλου σε σχέση με το πλήρες προσόν.

 2. Η παρακολούθηση κάθε σπονδύλου περιλαμβάνει μελέτη υλικού και εκπόνηση μιας ή περισσότερων εργασιών και τελική εξεταστική δοκιμασία καθώς και συμμετοχή σε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, με στόχο τη διαρκή βελτίωση/ανατροφοδότηση των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτών.

 3. Ένας τουλάχιστον από τους σπονδύλους θα περιλαμβάνει βιωματική εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών, προκειμένου οι προς πιστοποίηση εκπαιδευτές να εξοικειωθούν με βασικές διεργασίες της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά ταυτόχρονα να προετοιμαστούν και για τη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης της εκπαιδευτικής τους επάρκειας

Το περιεχόμενο των Σπονδύλων

 • ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ–ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (24 ΩΡΕΣ)
 • ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (4 ΩΡΕΣ)
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (10 ΩΡΕΣ)
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (8 ΩΡΕΣ)
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (30 ΩΡΕΣ)
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (4 ΩΡΕΣ)
 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (20 ΩΡΕΣ)
 • ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (20 ΩΡΕΣ)

 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ECVET) (4 ΩΡΕΣ)
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (30 ΩΡΕΣ)
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ – ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ (6 ΩΡΕΣ)
hostgator coupon or play poker on party poker

Εγγραφή σε RSS Feeds

RAMcomputer Ενημέρωση RAMcomputer Ενημέρωση
Copyright 2018 Κέντρο Δία Βίου Μάθησης RAM computer - Θεματικές Ενότητες.
Joomla Templates by Wordpress themes free