Νέα

tourism-fb

Το Κ.Δ.Β.Μ. RAM COMPUTER Κ.Δ.Β.Μ. Ε.Ε. ως επίσημος πάροχος κατάρτισης προγραμμάτων, ανέργων και εργαζομένων, που υλοποιούνται από τη ΔΥΠΑ, το Υπουργείο εργασίας και το Υπουργείο τουρισμού, θα συμμετέχει στη ΔΡΑΣΗ 16921: «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του Τουρισμού (Reskilling and upskilling in tourism)»

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η απόκτηση νέων δεξιοτήτων (upskilling) και η επανακατάρτιση (reskilling) των απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού, με απώτερο σκοπό τη συνολική βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο και ταυτόχρονα τη βελτίωση της εικόνας του κλάδου στην εποχή μετά την πανδημία του κορωνοϊού.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Το πρόγραμμα αφορά 20.000 ωφελούμενους:

1. τους εποχικά εργαζόμενους (πρόσκαιρα ανέργους) τουριστικών επιχειρήσεων,

2. τους μακροχρόνια ανέργους του τομέα του τουρισμού και

3. τους εργαζόμενους τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.

4. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.

5. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, προκειμένου περί υποψηφίων ανέργων.

ΗΛΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ηλικία άνω των 18 ετών.

ΕΠΙΔΟΜΑ

Επίδομα κατάρτισης πέντε ευρώ (5€) για κάθε ώρα επιβεβαιωμένης παρακολούθησης του προγράμματος και μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 1.250) συνολικά.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει την αξιοποίηση τεχνολογιών εξ αποστάσεως ασύγχρονης κατάρτισης, μέσω Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την αποδεδειγμένη παρακολούθηση του συνόλου των διακοσίων πενήντα (250) ωρών, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης επί της διδαχθείσας ύλης.

ΕΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Οι ειδικότητες, για τις οποίες παρέχεται κατάρτιση, είναι οι κάτωθι:
(α) Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες.
(β) Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.
(γ) Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη.
(δ) Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση.
(ε) Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής.
(στ) Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας – SPA.
(ζ) Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων.

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να αποδεικνύουν εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις των κάτωθι τομέων (επιλέξιμοι ΚΑΔ είναι οι ακόλουθοι):
 55 Καταλύματα
 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης (υποκατηγορία 77.11, 77.34.10.02, 77.39.13.02)
 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (υποκατηγορία 92.00.11.01)
 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (υποκατηγορίες 93.29.19.08 και 93.29.19.09)
 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (ενδεικτικά υποκατηγορία 96.04.10.04)

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Μαΐου 2023 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3428

Επίσημη ενημέρωση:

Υπουργείου Τουρισμού
http://www.mintour.edu.gr & http://www.mintour.gov.gr

Ειδική ιστοσελίδα
http://www.voucher.gov.gr