Νέα

egrazomenwn

Το Κ.Δ.Β.Μ. RAM COMPUTER Κ.Δ.Β.Μ. Ε.Ε. ως επίσημος πάροχος κατάρτισης προγραμμάτων, ανέργων και εργαζομένων, που υλοποιούνται από τη ΔΥΠΑ, το Υπουργείο εργασίας και το Υπουργείο τουρισμού, θα συμμετέχει στη ΔΡΑΣΗ «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» στο πλαίσιο της δράσης: 16913

Δράση: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174739)»

Αναμένεται ο νέος κύκλος  αιτήσεων του προγράμματος για  εργαζομένους/μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα άνω των 18 ετών και περιλαμβάνει:

Κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών (12 ώρες δια ζώσης και 68 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση)

•  Πιστοποίηση σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

•  Εκπαιδευτικό επίδομα 400€ (5 €/ώρα)

Η Υποβολή αιτήσεων και ανάρτηση δικαιολογητικών αναμένεται.

Δικαίωμα συμμετοχής

1. Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.

2. Ηλικία άνω των 18 ετών.

3. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

·        Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου ισχύ (ταυτοποίηση).

·        Αντίγραφο απολυτηρίου Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών,

καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.

·     Αποδεικτικό IBAN  στο οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να είστε ο πρώτος δικαιούχος.

·        Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, με αποστολέα προς «Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α)» στην οποία θα δηλώνει ότι:

1. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- NextGenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων.

2. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

·        Κάθε πρόσθετο δικαιολογητικό που τυχόν απαιτεί το πρόγραμμα που έχει επιλέξει ο ωφελούμενος (π.χ. πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας κλπ)

Επικοινωνία:

Τηλ. 2333 0 26770

E-mail: inforam@otenet.gr

Εάν επιθυμείτε ενημέρωση για επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων, εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ